Cre:google
Thiếu tag+cre
Sai post[Đây là box news nhé]
đã edit
Di chuyển sang box khác
From:pun